Otwarcie mieszkania chronionego dla osób starszych

2014-06-03 13:15
Mieszkanie chronione dla osób starszych powstało dzięki współpracy trzech instytucji - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mieszkanie jest w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na mocy umowy użyczenia z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Znajdzie się w nim miejsce dla sześciu starszych osób, które wymagają opieki przez 24 godziny na dobę. Jest to 4 pokojowe mieszkanie, z dwiema łazienkami oraz kuchnią. Jego łączna powierzchnia to: 110,72 m2 .
STBS wyremontował lokal za kwotę ok. 40 tys. zł - ze środków przeznaczonych przez ZBiLK. MOPR wyposażył mieszkanie we wszystkie potrzebne sprzęty - szafy, meble wypoczynkowe, stół z krzesłami, telewizor itd. W mieszkaniu znajdują się także cztery specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne oraz wózek inwalidzki i chodzik. Koszt wyposażenia ok. 25 tys. zł.

Jest to pierwsze z tego typu mieszkań w Szczecinie. Jeśli ta forma pomocy się sprawdzi, na mocy umów użyczenia pomiędzy MOPR i ZBiLK lub STBS mogą powstać kolejne mieszkania.

Lokal jest pozbawiony barier architektonicznych i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze budynku.

Warunki przyjęcia:


Mieszkanie przeznacza się dla osób w podeszłym wieku które spełniają następujące kryteria:
  • mają ukończony 67 rok życia,
  • są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny przez co rozumie się osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i nie posiadają wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób,
  • prowadzą samodzielnie jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwa domowe; w przypadku gospodarstw dwuosobowych, obydwie osoby muszą mieć ukończone 67 rok życia,
  • wymagają całodobowej opieki- zaświadczenie od lekarza,
  • posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego będącego w zasobach Gminy Miasta Szczecin, który uwolnią w całości po 30 dniach od dnia otrzymania decyzji przyznającej prawo pobytu w mieszkaniu i przekażą do dyspozycji Gminy - Miasta Szczecin,
  • nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego
  • posiadają własne świadczenia w postaci renty lub emerytury (dochód netto nie niższy niż 900 zł),
  • nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych i wszelkich innych związanych z utrzymaniem lokalu.


Procedura przyjęcia i koszty pobytu:


Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu jak i pozbawienie prawa pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej, której integralnym załącznikiem jest regulamin mieszkania chronionego. Przed wydaniem decyzji administracyjnej pracownik socjalny Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o skierowanie do mieszkania przeprowadza wywiad środowiskowy oraz dokonuje uzgodnień (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych).

Każda z osób od momentu otrzymania decyzji kierującej do pobytu w mieszkaniu ma 30 dni na podjęcie decyzji o pozostaniu w mieszkaniu bądź powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania. W tym czasie za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby będą ponosić tylko koszty usług opiekuńczych i wyżywienia. Po podjęciu przez lokatora ostatecznej decyzji będzie on zobowiązany do ponoszenia opłat kosztów: zaliczek dla STBS, zużytych mediów, posiłków, środków czystości, usług opiekuńczych, których koszty łącznie nie przekroczą 1200 zł.


Usługi opiekuńcze


W mieszkaniu chronionym dla osób starszych zapewniona będzie całodobowa opieka w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Wszyscy przyszli mieszkańcy korzystają już z usług opiekuńczych. Sumowanie godzin świadczonych usług w jednym miejscu pozwoli na zabezpieczenie całodobowej opieki. Przy uwzględnieniu, w ciągu dnia - dwie opiekunki, w nocy - jedna opiekunka.

Otwarcie mieszkania


W otwarciu mieszkania wzięli udział: Prezydent Piotr Krzystek, Zastępca Prezydenta Krzystof Soska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych p. Małgorzata Olejnik, Dyrektor ZBiLK p. Marcin Posadzy, Zastępca Dyrektora ZBiLK Sylwia Rogulska, Prezes STBS p. Grażyna Szotkowska.

Zdjęcia