Aktywny Samorząd 2015 - Informacje

2015-03-05 17:46
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą miasto szczecin a państwowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, miejski ośrodek pomocy rodzinie w szczecinie rozpoczął realizację pilotażowego programu Aktywny samorząd 2015

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2015 roku:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
W 2015 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ,
W TYM:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)

Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu I upływa w dniu 30 sierpnia 2015 roku.

W porównaniu do lat 2012-2014, w tym roku z dofinansowania wyłączone zostały następujące formy wsparcia:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 30 MARCA 2015 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)


W 2015 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Treść programu oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"" pozostały bez zmian.

Z treścią programu, kierunkami działań oraz zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków można zapoznać się poniżej:

- załącznik nr 1 - Program Aktywny Samorząd - PDF
- załącznik nr 2 - Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2015 - PDF
- załącznik nr 3 -
Zasady, dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach
modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
- PDF

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150

Dokumenty do pobrania: