Mieszkania wspomagane dla Seniorów – Nabór wniosków

2015-03-11 00:06

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego o czynszu komunalnym w ramach Programu "Dom dla seniora", realizowanego przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowy najmu tych mieszkań .


Szczegółowe zasady naboru >>>

Łączna pula mieszkań to 23, w tym 6 mieszkań jednopokojowych, 16 mieszkań dwupokojowych, 1 mieszkanie trzypokojowe. Lokale położone są w nowo wybudowanych i zmodernizowanych budynkach wnętrza śródmiejskiego kwartału ograniczonego ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego.
Położenie łączy w sobie możliwość korzystania z dobrze rozwiniętej siatki usługowo-komunikacyjnej, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku zatłoczonych ulic centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (winda oraz podjazdy w mieszkaniach położonych na parterze). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęcać będzie do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarczać będzie poczucia bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

Funkcjonowanie mieszkań wspomaganych integralnie będzie związane z programem Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego. Funkcjonować on będzie jako świetlica ze zróżnicowaną ofertą dla różnych grup wiekowych, ze szczególną preferencją potrzeb osób starszych.

Mieszkania przeznacza się dla osób:
 • a) które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin,*
 • b) które mają ukończony 65 rok życia,
 • c) są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadająych wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 • d) prowadzą samodzielne jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w przypadku gospodarstw dwuosobowych osoba młodsza musi mieć ukończony 60 rok życia,**
 • e) w dniu podpisania umowy najmu nie będzie przysługiwać im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, w szczególności - nie będą najemcami, właścicielami, współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej,
 • f) nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych i wszelkich innych związanych z utrzymaniem dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • g) których dochód wynosi od:
  - 1400 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - 2100 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2800 zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
  a nie jest wyższy od kwoty:
  - 3014,44 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - 4521,66 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 5526,47 zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego
 • h) nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności - pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji.

* W przypadku dużego zainteresowania najmem lokali mieszkalnych pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu wspomaganego będą miały osoby które są najemcami lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin, które w związku z udziałem w programie rozwiążą umowę najmu dotychczas zajmowanego lokalu z zasobów komunalnych Miasta, albo zasobów będących w dyspozycji Miasta oraz zobowiążą się do niezwłocznego jego wydania właścicielowi w stanie wolnym od osób i rzeczy.

** dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe w przypadku pozostawania pod opieką osoby ubiegającej się o lokal niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość :
 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.
Najemca mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora" zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznych opłat:
 1. czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego, obowiązującej na terenie Gminy Miasto Szczecin, która w dniu zawarcia umowy najmu wynosi 10,28 zł m2
 2. woda ciepła : 31 zł/osoba***
 3. woda zimna: 32,50 zł/osoba***
 4. centralne ogrzewanie (SEC) 2,50zł m2***
 5. wywóz śmieci: 15 zł/osoba
 6. media (energia elektryczna) na podstawie zużycia,
 7. zdalny 24 godzinny monitoring tzw. system opieki domowej 30 zł miesięcznie
***stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

Szacowany miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi:
 1. jednopokojowego o powierzchni ok. 40 m2:
  • dla 1 osoby: 619, 70 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej) + energia elektryczna,
  • dla 2 osób : 698,20 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej) + energia elektryczna,
 2. dwupokojowego o powierzchni ok. 50 m2
  • dla 1 osoby: 747,50 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej) + energia elektryczna
  • dla 2 osób: 856 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej) + energia elektryczna.
Uwaga: W przypadku złożenia większej ilości wniosków po dokonaniu ich oceny formalnej , wybór najemcy danego mieszkania nastąpi w drodze losowania.


Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 15.04.2015r.**** do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:
"Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych "Dom dla Seniora"


****w przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych

Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

Pani Agnieszka Bargieł i Pani Barbara Szczepańska
tel 91 4857528, lub 91 4850563
email: abargiel@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:

Pani Dorota Rutkowska
tel. 91 430 91 00, lub 91 430 91 34
e-mail: biuro@stbs.pl lub drutkowska@stbs.pl


Załączniki:
- wniosek o najem mieszkania wspomaganego ,
- wzór umowy najmu mieszkania,
- rzuty mieszkań:


Budynek NR 1 ul. Wojska Polskiego 32
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia /m2 Liczba pokoi Rzut mieszkania
11 I Piętro 59,53 2 PDF
15 II Piętro 60,16 2 PDF
19 II Piętro 60,16 2 PDF

Budynek NR 2 ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia / m2 Liczba pokoi Rzut mieszkania
10 Parter 42,99 1 PDF
11 Parter 42,41 1 PDF
12 Parter 34,41 1 PDF

Budynek NR 3 ul. Królowej Jadwigi 44
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia / m2 Liczba pokoi Rzut mieszkania
12 Parter 68,58 3 PDF
13 Parter 45,82 2 PDF

Budynek NR 5 ul. Królowej Jadwigi 45
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia / m2 Liczba pokoi Rzut mieszkania
1 I piętro 50,76 2 PDF
2 I piętro 47,24 2 PDF
3 I piętro 37,20 1 PDF
4 I piętro 51,08 2 PDF
5 I piętro 47,88 2 PDF
6 II piętro 50,76 2 PDF
7 II piętro 49,65 2 PDF
8 II piętro 37,20 1 PDF
9 II piętro 51,15 2 PDF
10 II piętro 49,83 2 PDF
11 III piętro 50,76 2 PDF
12 III piętro 49,19 2 PDF
13 III piętro 36,61 1 PDF
14 III piętro 51,45 2 PDF
15 III piętro 50,08 2 PDF

Dokumenty do pobrania:

Zdjęcia