Podsumowanie projektu "Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"

2015-06-17 14:15
11 czerwca 2015 r. podsumowany został projekt Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli Rady Miasta Szczecin, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz wielu organizacji pozarządowych, a także uczestnicy projektu.

Uroczystość otworzył występ instrumentalno - wokalny studentów i uczniów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie.

Podczas podsumowania realizacji projektu swój wykład pt. "Bezrobocie jako przyczyna wykluczenia i marginalizacji społecznej" wygłosił dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Zbigniew Galor.

Koordynator projektu Justyna Sobień przedstawiła i podsumowała jego realizację na przestrzeni trzech ostatnich lat. Omówione zostały realizowane formy wsparcia oraz rezultaty funkcjonowania projektu.

Na koniec uczestniczki projektu, które wzięły udział w spotkaniu odebrały dyplomy.

Informacja o projekcie
Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzi wiele działań, które mają na celu umożliwienie klientom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Działania te dotyczą m.in. aktywizacji społecznej i zawodowej klientów MOPR. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował projekt współfinansowany ze środków EFS. Jest nim Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

Celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 133 szczecinian w wieku aktywności zawodowej, tj. od 18 do 64 lat. Osoby te posiadały status osób długotrwale bezrobotnych i korzystały z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kryterium doboru beneficjentów determinuje charakterystykę tej grupy społecznej. Były to w większości osoby, u których oprócz sytuacji bezrobocia, wystąpiły dodatkowe czynniki stanowiące o ich defaworyzacji na rynku pracy: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, zły stan zdrowia, konieczność opieki na dziećmi (samotne rodzicielstwo), zaawansowany wiek.
W latach 2012 - 2015 wsparciem objęto 196 osób.
137 osób zakończyło pozytywnie udział w projekcie i uzyskało nowy zawód, nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje, uzyskało wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia oraz przezwyciężenia trudności życiowych.
Po zakończeniu udziału w projekcie 70 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu realizowano kilka rodzajów wsparcia. Należały do nich:
1. Zajęcia edukacyjno-pomocowe, a w tym:
• doradztwo zawodowe
• warsztaty obsługi komputera i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
• techniki stosowane na rozmowie kwalifikacyjnej
• zajęcia na temat przedsiębiorczości i prawa pracy, spółdzielczości socjalnej oraz zasad tworzenia własnej firmy
• kursy zawodowe, umożliwiające zdobycie nowego zawodu i kwalifikacji

2. Oddziaływania terapeutyczne, takie jak:
• wsparcie psychologa i terapeuty,
• warsztaty motywacyjno-aktywizujące, trening interpersonalny,
• organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
• zajęcia z zakresu żywienia, gospodarowania domowym budżetem, savoir-vivre w życiu codziennym oraz budowania relacji w rodzinie.

3. Poradnictwo prawno-administracyjne:
• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych i socjalnych,
• wsparcie prawnika w sprawach administracyjnych oraz w formułowaniu wniosków do instytucji i korzystaniu z rozwiązań ustawowych.

4. Działania zatrudnieniowe zakładały m.in.
• przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej,
• pośrednictwo pracy - konsultacje z pośrednikiem pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, poszukiwanie ofert pracy na lokalnym rynku pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.

Klub Integracji Społecznej umożliwił uczestnikom projektu dostęp do aktualnych ofert pracy, do samodzielnego korzystania w siedzibie Klubu Integracji Społecznej z telefonu
i komputera z dostępem do Internetu, drukarki i skanera w celu poszukiwania pracy. Pracownicy Klubu oferowali też bieżący dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomoc w ich sporządzeniu.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 marca 2012 do 31 lipca 2015 roku.

Zdjęcia