Aktywny Samorząd 2015 - Ważne informacje

2015-07-02 09:53

Terminy przyjmowania wniosków w programie "Aktywny samorząd" w 2015 roku:

- w Module I - do 31 sierpnia 2015 roku,
- w Module II:

  • wnioski dotyczące bieżącego roku szkolnego/akademickiego - do 10 października 2015 roku,

  • wnioski dotyczące refundacji - do 30 września 2015 roku.


Wnioski o refundację złożone po dniu 30 września 2015 roku zostaną rozpatrzone odmownie!!!


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, z wyjątkiem wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 roku). Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Aktualne wnioski są dostępne do pobrania w zakładce "Aktywny Samorząd 2015" bądź w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ulicy Abramowskiego 19, pok. 5. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 46 46 150.