Wypoczynek letni dla podopiecznych MOPR

2015-07-06 09:53
W okresie wakacyjnym organizacje pozarządowe organizują kolonie oraz półkolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym roku z takiej formy wypoczynku skorzysta ponad 1300 dzieci.

Kolonie wyjazdowe

Wyjazdy na kolonie dla podopiecznych Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie (Północ, Zachód, Prawobrzeże, Śródmieście), Działu Pomocy Osobom Bezdomnym i Działu Pieczy Zastępczej są całkowicie darmowe. Rodzice uczestników nie ponoszą żadnych opłat.

Podczas wyjazdów dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka.

Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych oraz artystycznych, które uczą zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych sposobów na wyładowanie emocji. Podczas wyjazdów dzieci uczą się także współdziałania w grupie czy samodzielności przy codziennych obowiązkach. Ponadto promowane są postawy prozdrowotne i aktywny wypoczynek.

W tym roku wyjazdy organizowane są przez:
• Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
• Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej,
• Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże"
• Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie,
• Chorągiew Śląską Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie,

Organizatorzy wypoczynku zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto Szczecin. Rolą MOPR jest rekrutacja uczestników wyjazdów oraz pomoc rodzinom w przygotowaniu dzieci do kolonii.

Wyjazdy organizowane są w różne zakątki kraju - do Zakopanego, Kowar (woj. Dolnośląskie), Ustronia (woj. Śląskie), Poronina (woj. Małopolskie), Zieleniewa oraz Gwdy Wielkiej k. Szczecinka (woj. Zachodniopomorskie), czy nadmorskich miejscowości - Łukęcina i Świętoujścia.

Wyjazdy organizowane są dla dzieci z różnych grup wiekowych: 7-10 lat, 10-15 lat, 11-15 lat, 16-17 lat. Przez cały lipiec i sierpień z takiej formy wypoczynku skorzysta dokładnie 1023 dzieci.

Na bieżąco, przez pracowników MOPR i Urzędu Miasta, oraz Radnych z Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej prowadzone są wizytacje w poszczególnych miejscach kolonii, podczas których sprawdzane są warunki wypoczynku dzieci.

Półkolonie

Ponadto, również dla podopiecznych MOPR organizowane są półkolonie w Szczecinie. Z tej formy wypoczynku skorzysta w tym roku 315 dzieci.

Półkolonie są organizowane przez
• Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy
• "Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie"
• "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny"
• Stowarzyszenie "Zrozumieć"
• "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej"

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z równych grup wiekowych - od 3 do 17 lat.

Całkowita kwota dofinansowania budżetu miasta przeznaczona na organizacje kolonii wyjazdowych wynosi ponad 786 tys. zł, natomiast na organizacje półkolonii ponad 50 tys. zł.