Aktywny Samorząd 2016 – Ważne informacje!

2016-03-04 11:32
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 22 lutego 2016 roku Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.
W 2016 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie nr 3.

UWAGA STUDENCI - Wnioski w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, przyjmowane będą od 7 do 30 marca (środa) 2016 roku!


Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprwanym przy ul. Abramowskiego 19, od poniedziałku do piątku 10 -14 (pokój nr 5).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 46 46 150.


W 2016 roku program obejmuje następujące formy wsparcia:


MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I będzie można składać po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dotyczy dzieci)

UWAGA! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po ewentualnym dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy przez PFRON. Przypominamy, iż osoby zainteresowane zakupem wózka o napędzie elektrycznym mają możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach limitu na zakup wózka specjalnego.


MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:


07.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-wszy cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016
01.07.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA
W DNIU 30 MARCA 2016 ROKU (ŚRODA)
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

W 2016 roku Zarząd PFRON zaktualizował zapisy zawarte w "Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu". Treść programu oraz "Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" pozostały bez zmian.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150.


Poniżej, do pobrania, aktualny wniosek na dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II). Wnioski obowiązujące w 2016 roku w ramach Modułu I zostaną zamieszczone po podpisaniu Aneksu do Umowy między PFRON, a Prezydentem Miasta Szczecin.
asdasdasda

Dokumenty do pobrania: