Dom Dużej Rodziny - Wniosek o udział w programie

2016-10-18 09:56
Program Dom Dużej Rodziny zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu, aż do czasu ukończenia 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Warunki udziału rodziny w programie

Wsparcie w ramach "Domu Dużej Rodziny" otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów komunalnych lub zasobów TBS'ów będących w dyspozycji Miasta. Dochód nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez rodzinę.

Warunki najmu

Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości wsparcia wydatków mieszkaniowych związanych z jego utrzymaniem poprzez dodatki mieszkaniowe.

W przypadku wykonania w wynajmowanym przez duża rodzinę mieszkaniu prac związanych z wykonaniem w obrębie mieszkania łazienki z w.c. lub zmiany jego systemu ogrzewania, czynsz najmu nie ulegnie podwyższeniu w związku z poprawą standardu technicznego i funkcjonalnego mieszkania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu wolnego lokalu mieszkalnego przez rodzinę wskazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do udzielenia wsparcia w ramach programu będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Procedura wyboru rodzin do udziału w programie

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez MOPR. Zarządca lub administrator nieruchomości z własnej inicjatywy może złożyć do MOPR pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny.

Przy ustaleniu kolejność zaspokajania potrzeb rodzin zakwalifikowanych do udziału, oprócz kryterium oceny dotychczasowych warunków mieszkaniowych, będzie brane pod uwagę występowanie przypadków niepełnosprawności lub chorób członków rodziny i wpływ warunków mieszkaniowych na stan ich zdrowia.

Wniosek wraz z wypełnionym załącznikiem należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 3, III pietro, pokój 301.

Wniosek o udział w programie Dom Dużej Rodziny >>> Pobierz <<<

a

Dokumenty do pobrania: