Najwyższe dofinansowanie dla Szczecina – Nowy projekt „Kreator bezpieczeństwa”

2016-12-09 12:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzyma ponad 4,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu zwiększającego dostępność usług społecznych pn. "Kreator bezpieczeństwa". Wniosek o realizację programu otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania w województwie.

MOPR otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII, Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Wartość całego projektu wyniesie 4 830 460,00 zł. Będzie on realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane jest:
• Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, co pozwoli na zapewnienie całodobowej opieki w warunkach domowych,
• Świadczenie usług opiekuńczych u seniorów, aby zapewnić dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
• Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych form pieczy

Efektem realizacji projektu będzie objęcie 90 nowych środowisk usługami opiekuńczymi; utworzenie 20 nowych miejsc w mieszkaniach chronionych dla seniorów - planowane jest utworzenie 4 mieszkań w ramach projektu; utworzenie 4 nowych form pieczy zastępczej dla 16 dzieci; kompleksowe przeszkolenie 24 kandydatów na rodziny zastępcze, którzy po ich ukończeniu będą mogli utworzyć np. zawodowe rodziny zastępcze.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.