Aktywny Samorząd: Wsparcie dla studentów

2017-09-25 12:13
Do 10 października przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach programu Aktywny Samorząd na rok akademicki 2017/2018.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
• Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1000 zł na semestr;
• Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego - do 4000 zł na semestr;
• Opłaty za czesne - do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Studenci mogą także ubiegać się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
• 700 zł - w przypadku osób poruszających się na wózkach, z dysfunkcją narządu wzroku czy słuchu (konieczne zaświadczenie od lekarza);
• 500 zł - w przypadku osób uczących się poza miejscem zamieszkania;
• 300 zł - w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny;
• 300 zł - w przypadku pobierania nauki na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują do 25 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku studiów do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na czwartym roku studiów (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1100 zł.

Refundacja już poniesionych kosztów

Studenci, którzy dopiero dowiedzieli się o programie, a są już w trakcie studiów, mogą ubiegać się o refundację już poniesionych kosztów. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które uczyły się w roku akademickim 2016/2017.

Wsparcie dotyczy opłat za czesne w wysokości 3000 zł za semestr. Podobnie jak w przypadku nowych wniosków możliwe jest wyższe wsparcie pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 583 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o refundację należy złożyć najpóźniej dnia 30 września 2017 r.!

Szczegółowe informacje >>