„Dom Dużej Rodziny” – rusza nabór wniosków

2017-11-30 14:22
Ruszył nabór wniosków o przyznanie mieszkania w ramach programu "Dom Dużej Rodziny". Zainteresowani mieszkańcy Szczecina mają czas na złożenie stosownego wniosku do połowy grudnia br.

Gmina Miasto Szczecin podpisała Porozumienia o współpracy przy realizacji Programu "Dom Dużej Rodziny" ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie oddania trzech lokali mieszkalnych na potrzeby Programu. Dwa lokale położone są przy ul. Łuczniczej w Szczecinie (każdy o powierzchni ok. 77 m2), trzeci lokal znajduje się przy ul. L. Rayskiego w Szczecinie (powierzchnia ok. 136 m2).

Program pn. "Dom Dużej Rodziny" zakłada pomoc rodzinom, które od minimum 3 lat mieszkają na terenie Szczecina i w skład, których wchodzi co najmniej troje dzieci, w tym także osoby, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu (lub zostanie on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę, itp.).

Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego będących w dyspozycji Miasta i nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez daną rodzinę.

Jednym z warunków uzyskania mieszkania w ramach programu "Dom Dużej Rodziny" jest również brak posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego na ternie Szczecina (w dniu podpisania umowy).

Wysokość czynszu najmu mieszkań, o których mowa, ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości ubiegania się o wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w formie dodatków mieszkaniowych. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez rodzinę, wyłonioną w drodze naboru wniosków, będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, istnieje możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu pn. "Dom Dużej Rodziny" wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy złożyć w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Dokumenty należy dostarczyć lub wysłać pocztą; w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Nabór wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego w ramach Programu pn.: "Dom Dużej Rodziny".

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 r.


Co ważne, liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o Programie "Dom Dużej Rodziny" w tym regulamin Programu oraz niezbędne formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp

Szczegółowych informacji o lokalach mieszkalnych dostępnych w tej edycji programu udzielają:

- lokale mieszkalne przy ul. Łuczniczej - Marcin Wajdziak tel.: 91 43 09 189

- lokal mieszkalny przy ul. L. Rayskiego - Sara Wardzińska tel.: 91 46 13 692 wew. 126, Marek Gawdziński tel. 665 409 094