Dom Dużej Rodziny - Wyniki naboru

2018-02-07 14:19
Poniżej przedstawiamy listę rodzin, z którymi spółki miejskie mogą zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkaniowego. Kolejność rodzin, które spełniły wymogi formalne, w tym dotyczące kryterium dochodowego jest zgodna z liczbą uzyskanych przez nie punktów.

Lp. Imięi nazwisko wnioskodawcy Liczba uzyskanych punktów
1. Anna i Jarosław Kuźma 45
2. Emilia Bielecka 43
3. Sławomir Dabowski 41
4. Wioletta Żukowska 40
5. Jan i Jolanta Ćwirko 36
6. Małgorzata Besztak 31
7. Rafał Mikołajczyk 30


Szczegółowe informacje dla rodzin z najwyższą liczbą punktów można znaleźć na stronie Urządu Miasta: Program
"Dom Dużej Rodziny"Program "Dom dużej rodziny" zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci, w tym także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale kontynuują naukę i nie mają własnego źródła dochodu, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te Rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania.