Program „Dobry start” także dla dzieci z pieczy zastępczej. Wnioski od 1 sierpnia

2018-06-07 12:11
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 przyjęto szczegółowe warunki realizacji rządowego programu "Dobry start". Świadczenie będzie również przyznawane dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Wnioski będą przyjmowane od początku sierpnia.

Świadczenie przyznaje się raz w roku , w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na wniosek rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. A także usamodzielnianego z pieczy zastępczej o ile kontynuują naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym osrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym .

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko, osobę uczącą się 20 roku życia a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności 24 roku życia. Świadczenie przysługuje także w wypadku ukończenia odpowiednio 20 lub 24 roku życia w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku.

Rozporządzenie nie przewiduje możliwości złożenia wniosku i załączników w formie elektronicznej przez rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby uczące się

Przyjmowanie wniosków, tylko w postaci papierowej rozpocznie się zgodnie z zapisami rozporządzenia od dnia 1 sierpnia 2018 r i potrwa do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski złożone do końca sierpnia zostaną rozpatrzone w terminie do 30 września.

Rozpatrywanie wniosków będzie miało charakter uproszczony bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w przypadku przyznania świadczenia.

Na stronie www.mopr.szczecin.pl i w Dziale Pieczy Zastępczej będzie można wkrótce pobrać formularz wniosku o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start".

a

Dokumenty do pobrania: