Zajęcia klubowe w WTZ

2018-07-19 15:16
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program "Zajęcia klubowe w WTZ", a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez organizatorów WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu podmiot prowadzący WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" mogą korzystać osoby, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 lipca 2018 roku (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu (dotyczy okresu 05.07.2018-31.12.2018), zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Kolejny nabór wniosków dotyczący zajęć klubowych realizowanych w okresie 01.02.2019- 31.12.2019 będzie ogłoszony w listopadzie 2018.


Szczegółowe procedury realizacji programu, oraz dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej:
PFRON >>>

Dokumenty do pobrania: