Nowe mieszkania wspomagane dla seniorów - nabór wniosków

2019-02-15 10:56
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób starszych, chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami chętnymi do wynajęcia mieszkania Gmina Miasto Szczecin zawrze umowy najmu tych mieszkań.

Do wynajęcia przeznaczone jest 15 mieszkań, w tym 12 mieszkań jednopokojowych i 3 mieszkania dwupokojowych, które położone są w nowo wybudowanym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie.
Położenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
O mieszkanie wspomagane jednopokojowe może ubiegać się rodzina nie większa niż dwuosobowa, a o mieszkanie wspomagane dwupokojowe rodzina składająca się z 2-3 osób.

Mieszkania przeznacza się dla osób:
 1. które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
 2. które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
 3. samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
 4. nie posiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
 5. w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych,
 6. przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
 7. których miesięczny dochód gospodarstwa domowego jest nie niższy niż:
  - 1.650,- zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  - 1.760,- zł dla gospodarstwa dwuosobowego,
  - 2.640,- zł dla gospodarstwa trzyosobowego,
  oraz jest nie wyższy niż :
  - 3.300,- zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  - 4.950,-zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  - 6.050,- zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.
 8. nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość :
 1. korzystania z porad i wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielanych w punkcie konsultacyjnym,
 2. korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,
 3. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
 5. w ramach zainstalowanego w mieszkaniach systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
 1. czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego
 2. woda ciepła - 35,- zł/osobę**
 3. woda zimna - 34,- zł/osobę**
 4. centralne ogrzewanie (SEC) - zaliczka 2,50zł/m2 **
 5. opłata za gospodarowanie odpadami: 21,60- zł/osobę
 6. zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie.

Szacowany miesięczny koszt wynajmu mieszkania wynosi:
 1. Jednopokojowego o powierzchni ok. 40 m2:
  - dla 1 osoby: 647,- zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 2 osób : 737,60 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
 2. Dwupokojowego o powierzchni ok. 50 m2:
  - dla 2 osób: 869,20 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),
  - dla 3 osób: 959,80 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej).


Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osoby/ów do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 4 marca 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

"Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach II edycji Programu "Dom dla Seniora".

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 9-15 w pokoju 107.


W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.

W dniu 27 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 mieszkania oferowane w ramach Programu zostaną udostępnione osobom zainteresowanym ich wynajmem. Będzie można zapoznać się z układem funkcjonalnym poszczególnych powtarzalnych mieszkań oraz ich standardem technicznym.
Osoby do kontaktu:
Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Agnieszka Bargieł i Pani Barbara Szczepańska
tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: abargiel@mopr.szczecin.pl
email bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak

tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl* dopuszcza się gospodarstwo wieloosobowe, jednakże nie większe niż trzyosobowe wyłącznie w przypadku pozostawania pod opieką osoby/ów ubiegającej/ych się o lokal nie więcej niż jednego niepełnosprawnego dorosłego członka rodziny.
**stawki za wodę ciepłą i zimną oraz dostawę ciepła są średnimi kosztami przyjętymi do ustalenia szacunkowych kosztów za te media.

a

Dokumenty do pobrania:

Zdjęcia