Aktywny Samorząd, Moduł II: Złóż wniosek przez Internet, otrzymaj większe wsparcie

2019-09-12 10:13
Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd, czyli wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych studentów pomagającego uzyskać wyższe wykształcenie. Osoby, które złożą wnioski przez internet mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 800 zł.

Wnioski będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
>>>
https://sow.pfron.org.pl/

Osoby, które zdecydują się na złożenie dokumentów przez system elektroniczny przygotowany przez PFRON oraz posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) mogą otrzymać dodatkowo maksymalnie 800 zł wsparcia. Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ >>> LINK


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON >>>
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.
Wnioski w ramach Modułu II programu będzie można składać od 16 września do 10 października 2019 r. Tradycyjnie będą również przyjmowane dokumenty w formie papierowej. Studenci, którzy chcieliby skorzystać z tej drogi mogą dostarczać swoje wnioski do siedziby Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w dniach wtorek- czwartek w godzinach 10-14 i poniedziałek w godzinach 7.30-15.30.

Wzory papierowych wniosków oraz załączników można pobrać tutaj >>> LINK


Aktywny Samorząd, Moduł II: Dla kogo wsparcie?


Zgodnie z zasadami określonymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd jest przeznaczone dla studentów posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Studenci mogą uzyskać wsparcie na poziomie:
 • Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1000 zł na semestr;
 • Dodatku na uiszczenie opłaty za otwarcie przewodu doktorskiego - do 4000 zł na semestr;
 • Opłaty za czesne - do 3000 zł na semestr. Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, które nie pracują i nie przekraczają kryterium dochodowego 764 zł netto na osobę w rodzinie.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 • 700 zł (należy wybrać tylko jedno z poniższych):
  • adresat programu posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe;
  • adresat programu prowadzi gospodarstwo domowego z dodatkową osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • adresat programu jest osobą działającą na rzecz środowiska innych osób niepełnosprawnyc;
  • adresat programu ponosi koszty wynikające z barier w poruszaniu się lub barier w komunikowaniu się, dotyczy osób posiadających czasowe orzeczenie o niepełnosprawności oraz: osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją narządu wzroku, osób z dysfunkcją narządu słuchu. (w/w dysfunkcje muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
 • 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześniena dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 • 200 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie
 • 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
 • 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 • 800 zł - w przypadku złożenia wniosku w Systemie SOW wraz z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z wytycznymi PFRON wysokość pomocy jest także uzależniona od poziomu nauki i postępów. Studenci pierwszego roku otrzymują dofiansowanie do 50 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci drugiego roku do 75 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami), studenci na trzecim roku (i wyżej) do 100 % kosztów kształcenia (wraz z dodatkami).

Przykład
: Osoba studiująca na drugim roku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszająca się na wózku inwalidzkim, dojeżdżająca na uczelnię do innego miasta może otrzymać maksymalnie 2200 zł wsparcia na pokrycie kosztów kształcenia (1000 zł podstawowe wsparcie, 700 zł dodatek z tytułu barier w poruszaniu się oraz 500 zł za dojazd).
W zależności od poziomu edukacji student otrzyma część kwoty maksymalnej, dla drugiego roku studiów będzie to maksymalnie 1650 zł.
a