Otwarty Konkurs Ofert: Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 30 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie

2020-01-07 15:14

Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020


NR OKO.1.RPO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wraz z naborem na członków Komisji Konkursowej.


Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.


Nazwa zadania: "Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 30 uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".
Szczegóły konkursu >>>

a

Dokumenty do pobrania: