Dobry Start: Wnioski dla rodziców zastępczych [WNIOSEK]

2020-08-03 14:12
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumety można złożyć w siedziebie Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 13 w godzinach 7:30-15:30. Z uwagi na pandemię koronawirusa wypełnione wnioski należy pozostawić w przygotowanych urnach, które znajdują się przy wejściu do budynku.

POBIERZ WNIOSEK >>>
a

Dokumenty do pobrania: