Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani

2022-02-11 13:50
Wiosną rozpoczynamy kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, którzy chcieliby stworzyć bezpieczne miejsce dla potrzebujących dzieci.

Rodziną zastępczą może zostać osoba samotna lub małżeństwo. W celu uzyskania kwalifikacji na opiekuna zastępczego należy spełniać wymagania ustawowe oraz ukończyć specjalnie przygotowane szkolenie.

Kandydaci muszą być w stanie zapewnić odpowiednią opiekę oraz warunki dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w swojej rodzinie biologicznej, a jednocześnie sytuacja prawna nie umożliwia im adopcji. Od samego początku całej procedury, w trakcie szkolenia oraz podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ze strony pracowników Działu Pieczy Zastępczej jest zapewniona fachowa opieka i wsparcie.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą muszą spełnić określone wymagania - m. in.:
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Niezawodowa rodzina zastępcza opiekując się powierzonym dzieckiem nie rezygnuje ze swojego dotychczasowego zatrudnienia, natomiast zawodowa rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują za swoją pracę - opiekę nad powierzonymi dziećmi - wynagrodzenie od 3,2 tys. zł brutto.

Wszystkim wyżej wymienionym rodzinom zastępczym przysługują świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości od 1131 zł miesięcznie na każde dziecko.
Ponadto w ramach programu 500+ na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie. Rodziny zastępcze mogą liczyć także na wsparcie w formie zwrotu części kosztów utrzymania mieszkania, opłacenie dodatkowej osoby do pomocy czy dofinansowanie kosztów wakacji.


Informacje dotyczące szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych można uzyskać bezpośrednio u pracowników Działu Pieczy Zastępczej pod nr telefonu: 91 421 12 21 lub 91 44 10 427