Wsparcie z pomocy społecznej dla cudzoziemców

2022-03-02 12:55


PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY >>>


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ >>>Ze wszystkich świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Polski:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • lub po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,


a także po uzyskaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.


Wszystkie sprawy dotyczące przedłużenia legalnego pobytu i uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały załatwia się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (www.gov.pl/udsc)


Z części świadczeń tj. interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego mogą korzystać cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie Polski na podstawie zaświadczenia potwierdzającego, że dana osoba jest ofiarą handlu ludźmi.


Pomocą mogą zostać objęci również obywatele Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin posiadający zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że dana osoba jest ofiarą handlu ludźmi.


Z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające ustawowe kryterium dochodowe (776 zł dla osób samotnie gospodarujących lub 600 zł na osobę w rodzinie) i pozostającej w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m. in. ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością czy trudnością w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.


Poradnictwo specjalistyczne w szczególności psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Powyższe zadania realizuje Dział Interwencji Kryzysowej MOPR. Tutaj można uzyskać pomoc psychologa lub terapeuty, którzy wspierają osoby lub rodziny, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych.


Cudzoziemcy, którzy uzyskami status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca są zobowiązaniu do realizacji indywidualnego programu integracji, który określa wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od sytuacji życiowej danej osoby i jej rodziny.


Jeżeli sytuacja cudzoziemca wymaga pomocy wykraczającej poza zakres oferowany przez Ośrodek, wówczas pracownik socjalny stara się wskazać miejsca lub instytucje, w których można uzyskać adekwatną do zgłaszanych potrzeb pomoc.


Świadczenia pomocy społecznej jakie mogą być przyznane cudzoziemcom

Status cudzoziemca

Formy pomocy

świadczenia pieniężne:

świadczenia niepieniężne:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenia na pobyt rezydenta
 • status uchodźcy
 • ochrona uzupełniająca
 • względy humanitarne
 • pobyt tolerowany

 • pomoc dla cudzoziemca realizowana na podstawie Indywidualnego Planu Integracji
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • Interwencja kryzysowa
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • praca socjalna
 • monitoring NK

Cudzoziemcy na podstawie zaświadczenia o podejrzeniu, że dana osoba jest ofiarą handlu ludźmi

 • zasiłek celowy
 • Interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie

a