Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych

2010-04-26 10:15
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych
i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum i Szczecin Prawobrzeże
i Zachód dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.Zakres podstawowych zadań :
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja
w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :
 biegła znajomość języka polskiego,
 pełna zdolność do czynności prawnych,
 korzystanie z pełni praw publicznych,
 niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 nieposzlakowana opinia,
 wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty :
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone
w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, pok. 301, tel.(91) 48 57 500.