Dom dla Seniora: Mieszkanie do wynajęcia

2023-06-06 11:56
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza nabór osób chętnych do wynajęcia mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla seniora", które stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Z osobami wybranymi w naborze Gmina Miasto Szczecin zawrze umowę najmu tego mieszkania.

Do wynajęcia przeznaczone jest 1 mieszkanie dwuizbowe, które położone jest przy ul. Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie

Położenie mieszkania łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum Miasta. Mieszkanie zaprojektowane zostało tak, aby było dostępne i spełniało potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie i budynek charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.
O mieszkanie wspomagane dwuizbowe może ubiegać się osoba samotna lub rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób.

Mieszkanie przeznacza się dla osób:
a) które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,
b) które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*,
c) samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),
d) nieposiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,
e) w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,
f) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego niezwiązanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.
g) których miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego- w przypadku gospodarstwa dwuosobowego jest nie niższy niż:

• 2185,04 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
• 2341,11 zł - w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,

oraz jest nie wyższy niż :

3 381,61 zł - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
• 4526,15 zł w przypadku gospodarstwa.


Spełnianie kryteriów dochodowych badane będzie na dzień złożenia wniosku.

W przypadku zmiany progów dochodowych w trakcie trwania naboru zostaną one podane w odrębnym ogłoszeniu. Przyszły najemca musi spełniać kryteria dochodowe obowiązujące na dzień zawarcia umowy najmu.

h) nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności jednak nie wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji).

Najemca mieszkania będzie miał możliwość :

1. korzystania z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu procedury przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
2. korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
3. korzystania z innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu
w ramach zainstalowanego w mieszkaniu systemu opieki domowej.

Najemca mieszkania wspomaganego zobowiązany będzie do ponoszenia szacowanych miesięcznych opłat w wysokości:
1) czynsz za najem lokalu wg stawki wyliczonej jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego ok. 480 zł - 500 zł (według stawki obecnie obowiązującej);
2) zdalny 24 godzinny monitoring w ramach systemu opieki domowej - 30,- zł miesięcznie;
3) opłaty z tytułu zużycia mediów (woda zimna i ciepła, centralne ogrzewanie- według indywidualnego zużycia;
4) opłata za gospodarowanie odpadami: 30,90 zł/osobę (według stawki obecnie obowiązującej).

Uwaga:
Złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej pod kątem spełnienia wymagań Programu oraz ocenie punktowej związanej z pierwszeństwem ubiegania się o wynajem mieszkania wspomaganego. W przypadku złożenia większej liczby wniosków od liczby mieszkań, po dokonaniu ich oceny formalnej, wybór osób do zawarcia umowy najmu nastąpi w oparciu o punktację przyznaną przez Komisję, która będzie wynikała z zasad w zakresie pierwszeństwa ubiegania się o najem. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności wyboru mieszkania zadecyduje losowanie.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do dnia 07.07.2023 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:


"Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".

Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin) lub osobiście do skrzynki nadawczej znajdującej się w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (hol wejściowy do budynku).

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o brakach formalnych.


Osoby do kontaktu:

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Pani Barbara Szczepańska
tel. 91 48 57 528 lub 91 48 50 563
email: bszczepanska@mopr.szczecin.pl


Ze strony Szczecińskiego TBS:
Pan Marcin Wajdziak
tel. 91 430 91 89
e-mail: mwajdziak@stbs.pl
Załączniki:
aa

Dokumenty do pobrania: