"Mecenas Osób Niepełnosprawnych" - Zgłoś swojego kandydata

2023-10-17 08:09
Do 20 października br. można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest w Szczecinie od 2009 roku. Wyróżnienie może zostać nadane osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób z niepełnosprawnością. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób z niepełnosprawnością, przez którą należy rozumieć szczególną wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością wyrażonych jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnością, czynne w nich uczestnictwo, a także inną działalność rozumianą jako wzorcową i innowacyjną.

Tytuł nie może być nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecin wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), pocztą elektroniczną na adres wss@um.szczecin.pl lub za pomocą platformy EPUAP.

Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępny są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11648.asp.
a