Podsumowanie roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2024-02-12 11:33
Rok 2023 był kolejnym rokiem wyzwań i realizacji wymagającej misji jaką jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia mieszkańcom naszego miasta. Na przygotowanych infografikach prezentujemy najważniejsze dane dotyczące pomocy udzielonej w minionym roku.

W 2023 roku z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie skorzystało 6119 rodzin z naszego miasta. To wzrost o niemal 2% w porównaniu do roku poprzedającego. Najczęstsze powody korzystania z pomocy to m. in. długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo czy niepełnosprawność.

Znaczną część oferowanego wsparcia stanowi pomoc finansowa. W sumie w formie różnego rodzaju zasiłków do mieszkańców trafiło ponad 20 mln złotych. W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oferowana była także pomoc w formie gorącego posiłku lub wsparcia finansowanego na zakup żywności.

Osoby starsze, niesamodzielnie, z niepełnosprawnością korzystały z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Łącznie z tego rodzaju wsparcia w minionym roku skorzystało 1367 osób co stanowi 8% wzrost w stosunku do roku 2022.

W ramach swoich zadań Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje osoby wymagające wsparcia do ośrodków (zarówno dziennych dps dla seniorów oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością) jak i do placówek zapewniających całodobową opiekę.

MOPR wspiera również osoby z niepełnosprawnością realizując wsparcie finansowe oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organizując transport dla osób z niepełnosprawnością.

W Ośrodku funkcjonuje również Dział Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzowej, w tym doznającym przemocy. Specjaliści prowadzą krótkoterminową terapię i organizują grupy wsparcia. Udzielają także różnego rodzaju porad telefonicznych. W ramach Działu funkcjonuje także całodobowy punkt, którego pracownicy reagują na wszystkie zgłoszenia o sytuacjach kryzysowych. Prowadzony jest także hostel dla osób doznających przemocy domowej.

W Ośrodku pracujemy także z rodzinami, które borykają się z różnymi problemami lub potrzebują pomocy w rozwinięciu swoich kompetencji wychowawczych. Asystenci rodziny nie tylko wspierają rodziny w przezwyciężaniu trudności, ale pomagają także nauczyć się odpowiednio gospodarować budżetem, prowadzić gospodarstwo domowe czy starają się wyrobić nawyk wartościowego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Mijający rok to także kontynuacja wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju przed trwającą w nim wojną. Ośrodek prowadził działania w ramach projektu "Ukraina bliżej nas" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem było złagodzenie traumy uczestników poprzez oferowanie darmowego wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego. Ponadto organizowano także kursy językowe (także na poziomie B1), wspólne wyjazdu terapeutyczne czy kursy pierwszej pomocy. Łącznie od początku realizacji projektu ze wsparcia skorzystało ponad 1100 obywateli Ukrainy.

W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" uruchomiono kolejne mieszkanie wspomagane dla osób starszych. Zamieszkało w nim sześć osób. W mieszkaniu zapewniona jest całodobowa opieka świadczona przez opiekunów. Obecnie prowadzimy w sumie 10 tego typu mieszkań, w których łącznie znajduje się 71 miejsc całodobowej opieki.

W 2023 roku zakończyły się dwa duże projekty w ramach których MOPR był jednym z realizatorów: "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" oraz "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

W ramach projektu "Zaopiekowani" realizowano wsparcie w formie usług opiekuńczych, usług asystenta osób niesamodzielnych, pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz szeroko rozumiane poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach projektu prowadzona była także wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. Działania realizowane były od 2020 roku, łącznie ze wsparcia we wszystkich zadaniach skorzystało ponad 2500 mieszkańców Szczecina i województwa. Wartość projektu to ponad 14 mln złotych.

W projekcie "Samodzielni" realizowane były usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz usługi wsparcia rodziny i dzieci w pieczy zastępczej m. in. w formie rozwoju placówek wsparcia dziennego, utworzenia nowych placówek, szkoleń dla opiekunów czy usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany był od 2019 roku, jego wartość wyniosła prawie 10 mln złotych. Z pomocy skorzystało ponad 1600 mieszkańców.

Kliknij w obraz aby go powiększyć:


a

Dokumenty do pobrania: