Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia

2024-04-18 10:30
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą składac już wnioski.

W Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?


Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:
  1. wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki i pielęgnacji
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum. W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.

Odpłatności

Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: https://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/E3BF1FEBF4B049E19D19B4DFCA1A6CE3/1549.pdf

Procedura rekrutacyjna uczestników do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego:

1/ Złożenie wniosku

Złożenie wniosku o skierowanie do Centrum w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E wraz z załącznikami:
- orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum wraz z informacją, iż kandydat nie wymaga opieki całodobowej

Centrum niezwłocznie przekazuje wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, równocześnie podejmuje czynności w celu ustalenia zakresu usług, a następnie w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, przekazuje niezbędne informacje do MOPR

W przypadku gdy wniosek wpłynie do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33 - pozyskanie przez MOPR opinii Centrum o możliwości zapewnienia klientowi odpowiedniej opieki wraz z określeniem zakresu świadczonych usług oraz informacją czy Centrum dysponuje wolnym miejscem
- w przypadku, gdy wniosek wpływa do MOPR, pracownik Ośrodka niezwłocznie przekazuje kopię wniosku do Centrum wraz z prośbą o opinię oraz o określenie zakresu świadczonych usług i informacji czy placówka dysponuje wolnym miejscem

2/ wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu klienta

3/ wydanie decyzji administracyjnej kierującej do Centrum

4/ przekazanie 1 egzemplarza decyzji wraz z kserokopią wywiadu środowiskowego i załączników do Centrum

5/ w przypadku pozyskania opinii Centrum o braku możliwości zapewnienia kandydatowi odpowiedniej opieki lub w przypadku braku spełniania wymagań formalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wydaje decyzję odmawiającą skierowania do Centrum, 1 egzemplarz decyzji przekazuje do Centrum

6/ w przypadku pozyskania informacji o braku wolnych miejsc dla kandydata, który uzyskał pozytywną opinię Centrum, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje decyzję odmawiającą skierowania do Centrum, informuje uczestnika o wpisaniu na listę osób zainteresowanych skierowaniem, a następnie przekazuje 1 egzemplarz decyzji do Centrum