Światowy Dzień Uchodźcy

2024-06-20 10:15
20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień, w którym zwracamy uwagę na problemy osób, które z różnych przyczyn zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Światowe dane mówią o tym, że w 2023 roku na całym świecie było ponad 117 milionów uchodźców. Od 2014 roku liczba ta wzrosła aż trzykrotnie. Sytuacje, w których znajdują się uchodźcy są bardzo różne, ale najczęściej muszą oni opuścić miejsce swojego zamieszkania z powodu konfliktów, wojen, przemocy, ale także z powodu klęsk żywiołowych.

W 2024 roku Światowy Dzień Uchodźcy koncentruje się na solidarności z uchodźcami. Jak podkreśliło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) przypominając o tym dniu, solidarność z ludźmi zmuszonymi do ucieczki oznacza m.in. znalezienie rozwiązań ich trudnej sytuacji - zakończenie konfliktów, aby mogli bezpiecznie wrócić do domu, zapewnienie im możliwości rozwoju w społecznościach, które ich przyjęły, czy zapewnienie krajom zasobów potrzebnych do włączenia i wspierania uchodźców.

Pomoc uchodźcom to także zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W 2023 roku objęliśmy wsparciem łącznie 80 osób, które uzyskały status uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Pomoc była realizowana przede wszystkim w formie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów utrzymania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo cały czas w Szczecinie prowadzone są działania na rzecz obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj z uwagi na trwający tam konflikt zbrojny. Głównym miejscem udzielania wsparcia jest Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4. Centrum rozpoczęło swoją działalność na początku marca 2022 r. Tylko w pierwszym roku funkcjonowania ze wsparcia skorzystało tu 15 725 osób.

W okresie od lipca 2022 do końca roku 2023 na terenie Centrum realizowany był projekt "Ukraina Bliżej Nas" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu oferowane było wsparcie w formie porad prawnych, pomocy psychologicznej, organizowane była nauka języka polskiego, a także zajęcia i warsztaty integracyjne - również w formie wyjazdowej. Ze wsparcia skorzystało łącznie 1130 osób. W ramach projektu dalej funkcjonowała także świetlica dla dzieci. Niezależnie od projektu prowadzony był magazyn pomocy rzeczowej.

Po zakończeniu projektu w Centrum dalej prowadzone są działania wspierające. Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z pomocy psychologa, pracownicy udzielają im niezbędnych porad oraz wsparcia w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Prowadzona jest także świetlica dla dzieci. Od początku obecnego roku z pomocy skorzystało ponad 3200 osób.
a