Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego

2008-01-14 10:45
Taki apel i zaproszenie w ramach "Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego" wystosowano do mieszkańców Szczecina, którym los dzieci pozbawionych opieki nie jest obojętny. Akcja trwa od lutego 2007 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka. "Miejski Program Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego" ma na celu przybliżenie mieszkańcom problematyki związanej z opieką zastępczą, promowanie rodzinnych form zastępczych i pozyskanie kandydatów do ich prowadzenia.

Realizatorami programu jest: Urząd Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Szczecinie oraz organizacje pozarządowe.

W ramach programu zorganizowano szereg spotkań i prezentacji, wydano folder i ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze, zorganizowano konferencję szkoleniowo-informacyjną, piknik rodzinny, odbył się konkurs dla dzieci z zastępczych form rodzinnych "Spełniamy Marzenia", w centralnych punktach naszego miasta pracownicy ww. instytucji (pedagodzy, pracownicy socjalni) przekazywali informacje o możliwościach pomocy dzieciom pozostającym bez opieki.

Informacje o rodzicielstwie zastępczym udzielają:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dział Metodyczny
ul. Słowackiego 13, Szczecin
tel. 091-42-11-221, www.mopr.szczecin.pl

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
Al. Papieża Jana Pawła II 42, Szczecin
(dawna Jedności Narodowej)
Tel. 091-48-93-227, www.oao.szczecin.pl

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Ul. Mickiewicza 3, Szczecin
Tel. 091-44-25-085, www.adopcje.pl

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

Pl. Ofiar Katynia 1, Szczecin
tel. 508-170-803, www.teczaserc.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji "MAM DOM"

ul. W. Polskiego 78
70-482 Szczecin
Tel. 091-422-14-44, www.mamdom.org

Akcja jest kontynuowana również w 2008 r.