Podział środków z PFRON na 2011 rok

2011-04-12 11:06
Informujemy Państwa, że w Rada Miasta Szczecin Uchwałą nr VI/80/11 z dnia 28 marca 2011 r. przyjęła podział środków finansowych w wysokości 3 624 312 zł. otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych FRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ( na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę: 813 426 zł. na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę: 2 810 886 zł ).

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50596.asp?soid=14936F93EA454B44BD9A867D7F4455CA
W celu zaspokojenia najbardziej istotnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w świetle znacznego obniżenia wysokości środków PFRON, Rada Miasta Szczecin uchwaliła , iż w 2011r. realizowane będą następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 997 460 zł.
2. dofinansowanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 120 000 zł.
3. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 609 141 zł.
4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami dzieci niepełnosprawnych - 50 000 zł.
5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 34 285 zł.

W świetle podjętej uchwały, ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON aktualnie nie będą realizowane następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom dorosłym niepełnosprawnym,
2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych osobom dorosłym niepełnosprawnym.

Ponadto informujemy, że z powodu obniżonej wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, po konsultacjach z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zostały wprowadzone ograniczenia w następujących zadaniach:
1. dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
a/ kierowane do pełnoletnich osób niepełnosprawnych wynosi do 100% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia,
b/ kierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia wynosi do 120% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia;

2. dofinansowanie przyznawane w celu likwidacji barier w komunikowaniu się kierowane do osób niepełnosprawnych z uszkodzonym słuchem* do zakupu zestawu komputerowego nie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym lub osobom niepełnosprawnym prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, jeśli dla jednej
z osób w gospodarstwie domowym nastąpiło takie dofinansowanie w latach ubiegłych.


* osoby niepełnosprawne z uszkodzonym słuchem:

A/ dzieci niepełnosprawne słuchowo, uczące się, od klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum - posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem w punkcie "przyczyna niepełnosprawności": L, 03L, §26 pkt. 1 lit. i,(w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z przyczyną j.w.),

B/ dorosłe osoby niepełnosprawne, w wieku produkcyjnym, zatrudnione w ramach umowy o pracę, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, z zapisem w punkcie "przyczyna niepełnosprawności": L, 03L, §26 pkt. 1 lit. i,

C/ dorosłe osoby niepełnosprawne bezrobotne poszukujące pracy, zarejestrowane w PUP nie później niż w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, z zapisem w punkcie "przyczyna niepełnosprawności": L, 03L, §26 pkt. 1 lit. i,