Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mopr.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003-11-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-20
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych:
  • ALT + H - Strona główna
  • ALT + S - Mapa strony
  • ALT + C - Kontakt
  • ALT + M - Zawartość strony
  • ALT + 1-6 - Menu
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności -klawisz TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła - dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach


Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:
 • Klawisze dostępności
 • Wersja kontrastowa

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-20.
Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2024-03-28


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Homis, media@mopr.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 506 037 356. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Siedziba główna:

Budynek znajduje się przy ul. Gen. Sikorskiego 3 w Szczecinie

Kancelaria ogólna znajduje się na poziomie wysokiego parteru. W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, jak również toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód/Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Budynek znajduje się przy ul. Abramowskiego 19. Biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku z bezprogowym wejściem. W budynku znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym znajduje się powiększalnik z funkcją czytania do odczytu dokumentów dla osób niedowidzących.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Budynek znajduje się przy ul. A. Struga 10. Przed budynkiem dostępny jest parking. Biuro obsługi interesanta mieści się na parterze. Przed wejściem znajduje się rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich wyposażony w poręcze.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
Budynek znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 62 A. Biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze. Przed wejściem znajduje się rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich wyposażona w poręcze. W budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ/Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Budynek znajduje się przy ul. Strzałowskiej 9. Biuro obsługi interesanta znajduje się w parterowym budynku z bezprogowym wejściem. W budynku znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na terenie obiektu znajduje się parking.

Dział Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem
Siedziba działu znajduje się w lokalu przy ul. Boh. Warszawy 27. Lokal znajduje się na parterze budynku z bezprogowym wejściem. W Hostelu przy al. Powstańców Wielkopolskich 34, parter budynku, dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim.


Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Siedziba działu mieści się na 3 piętrze budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 33. W budynku dostęp do pomieszczeń zapewnia winda. W lokalu MOPR znajduje się toaleta dostosowana do potrzeba osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
Siedziba Działu mieści się w budynku przy al. Wojska Polskiego 184b. Biuro obsługi interesanta znajduje się na poziomie parteru budynku z bezprogowym wejściem.

Dział Pieczy Zastępczej oraz Dział Wsparcia Rodziny

Siedziba Działu znajduje się w budynku przy ul. Smolańskiej 3. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, jest pozbawione barier architektonicznych. Przed budynkiem znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich prowadząca do głównego wejścia.

W biurze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty
Siedziba Zespołu znajduje się w budynku przy ul. Sławomira 10. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sekcja ds. Windykacji należności

Siedziba Sekcji mieści na parterze budynku przy ul. Pocztowej 16, do lokalu prowadzą 3 schody. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie
Budynek znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Szczecinie. Obsługa klienta znajduje się na wysokim parterze. Dostęp do tych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniony jest poprzez platformę przychodową. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez zamontowane poręcze/uchwyty oraz miskę ustępową kompaktową.

Dokumenty do pobrania: