Rodzinne Domy Dziecka

W naszym mieście funkcjonuje jedenaście rodzinnych domów dziecka. Są to jednostki organizacyjne pomocy społecznej - całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Domy te są placówkami koedukacyjnymi zapewniającymi ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego oraz zaspokajającymi ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniającymi korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
Rodzinny Dom Dziecka:
 1. tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
 2. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
 3. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
 4. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
 5. ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

Placówka rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.

W ww. placówkach rodzinnych może przebywać od 4 do 8 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Organizacja pobytu w placówce


Dyrektor placówki rodzinnej jest jednocześnie wychowawcą. W razie jego nieobecności placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem. W placówce rodzinnej wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi. W placówce rodzinnej można zatrudnić tylko osobę wskazaną przez dyrektora placówki. Wychowawca placówki organizuje pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem. Realizuje indywidualny plan pracy z dzieckiem, ponadto prowadzi kartę pobytu dziecka i inną dokumentację dotyczącą dziecka oraz jego rodziny.
Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie pracuje z rodziną dziecka umieszczonego w placówce, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Psycholog i pedagog w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym przygotowuje diagnozę indywidualną dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce.

Wychowankowie mogą pozostać w rodzinnym domu dziecka do czasu uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

Okresowa ocena sytuacja dziecka


W placówce rodzinnej przeprowadzana jest okresowa ocena sytuacji dziecka, którą dokonuje dyrektor w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

Okresowa ocena sytuacji dziecka jest dokonywana w celu:
 1. ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
 2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i jego rodziną;
 3. modyfikowania indywidualnego planu pracy;
 4. zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję;
 5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
 6. oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce;
 7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo-wychowawczym.


Skierowanie dziecka do placówki


Podstawą skierowania do placówki wydawanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce.

Przy kwalifikowaniu dziecka do placówki rodzinnej uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między dzieckiem a dyrektorem placówki rodzinnej tak, aby usamodzielnienie dzieci umieszczonych w tej placówce nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez dyrektora placówki rodzinnej.
Pobyt w placówce rodzinnej ustaje w przypadku: powrotu dziecka do rodziców, zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki, usamodzielnienia się dziecka, orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce.