Integracja uchodźców

Integracja uchodźców, w tym świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o udzielenie pomocy, złożony w terminie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy zawierający:
 2. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
 3. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego województwa,
 4. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.
 5. Kserokopia decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub kserokopia decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy (oryginał do wglądu).
 6. Kserokopia dokumentu podróży wydanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (oryginał do wglądu).
 7. Kserokopia karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (oryginał do wglądu).
 8. W razie konieczności inne dokumenty, którymi dysponuje uchodźca, mogące pomóc w opracowaniu programu integracji.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Kontrakt socjalny

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji. Pomoc ta jest udzielana w ramach indywidualnego programu integracji, obejmuje w szczególności:
a) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) specjalistyczne poradnictwo.
Przyznanie pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Przewidywany termin załatwienia
Do miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
Art. 19 pkt. 8, art. 91 ust. 3, 5 i 6, art. 92 ust.1, art. 93 ust. 1 pkt. 2, art. 102, ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z dnia 29 września 2005 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1669)

Uwagi
Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Pomoc udzielana w ramach indywidualnego programu zobowiązuje uchodźcę w szczególności do:
a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,
b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,
e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Pomocy udziela
 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel. 91 48 07 020/021, fax 91 48 07 023, e-mail: dteodorczuk@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-160, fax 91- 46-46-161, e-mail: k.truszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-770 Szczecin, tel. 91 46-68-046, fax 91-46-68-045 e-mail: rkajnath@mopr.szczecin.pl

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.