Koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o dofinansowanie (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
 2. Projekt utworzenia warsztatu, który powinien zawierać:
  • nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
  • adres i dokumenty potwierdzające tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat;
  • promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego;
  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej - dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki;
  • statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
  • zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz podaniem wieku kandydatów;
  • plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
  • zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym nią 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu;
  • propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:
   • kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniempodstawy kalkulacji;
   • dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu;
   • wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych;
   • uzasadnieniem;
  • preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:
   • wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika;
   • przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów;
  • informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;
  • plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia;
  • regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat;
  • określenie formy opieki medycznej w warsztacie; Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie MOPR wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oryginały w/wym. dokumentów.

W związku z faktem, że dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku MOPR, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, powiadamia pisemnie jednostkę o konieczności uzupełnienia dokumentacji.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:
Protokół z wizji lokalnej, protokół z posiedzenia zespołu opiniującego merytorycznie i formalnie wniosek.

Fforma załatwienia:

Umowa cywilno-prawna o dofinansowanie,a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:
Art. 35a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Pomocy udziela:
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151