Kto może korzystać z rehabilitacji społecznej?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie miasta Szczecina.

Kryterium dochodowe w rehabilitacji społecznej.


W zależności od rodzaju dofinansowania kryterium jest zróżnicowane, mianowicie:


Kryterium: Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,


Kryterium: Likwidacja barier architektonicznych,technicznych i w komunikowaniu się

Brak kryterium.


Kryterium: Turnusy rehabilitacyjne

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony .

Przeciętne wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wynagrodzenia w danym kwartale roku wynosi:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kryterium: Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych

Brak kryterium.


Kryterium: Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Brak kryterium.Od czego zależy wysokość dofinansowania?


  • Turnusy rehabilitacyjne: od kryterium dochodowego obowiązującego w danym kwartale i zaliczenia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki).
  • Sprzęt rehabilitacyjny - do 60% wartości zakupu, nie więcej niż 5-krotne przeciętne wynagrodzenie
  • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- do 150% limitu NFZ
  • Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się - do 80% wartości zakupu.

Dokumenty do pobrania: