Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o dofinansowanie - do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy - dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu).
 5. Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się, potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, o kulach lub przy balkoniku
 6. Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. akt notarialny, umowa najmu - oryginał do wglądu).
 7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.
 8. Pisemna informacja o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczenie sponsora).
 9. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).
 10. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 11. W przypadku osoby nieletniej - skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
UWAGA!
Przyjęcie wniosku do realizacji nie jest jednoznaczne z dofinansowaniem zakresu wskazanego przez Wnioskodawcę.
Zakres prac, który może zostać przyjęty do dofinansowania określony zostanie w protokole sporządzonym przez komisję w trakcie wizji lokalu.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o:
 1. Kosztorys, projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję Wydziału Architektury UM o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót (w koniecznych przypadkach).

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Dokumenty poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec Funduszu lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.
Po pozytywnym zaopiniowaniu - protokół z wizji lokalnej.

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
W terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania informacji o podziale środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 152, 91 46 46 151
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.