Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek wychowanka placówki lub rodziny zastępczej w sprawie udzielenia pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
 2. Pisemna informacja o osobie mającej pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia.
 3. Pisemna zgoda osoby podejmującej się pełnienia obowiązków opiekuna usamodzielnienia.
 4. Indywidualny program usamodzielnienia.
 5. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu).
 6. Zaświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi zamierza wspólnie gospodarować po opuszczeniu placówki (zaświadczenie z zakładu pracy lub decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o pobieranych alimentach, oświadczenia o stanie majątkowym).
 7. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy osoba usamodzielniana posiada takie orzeczenie.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania wychowanka.
 2. Opinia dotycząca wniosku osoby usamodzielnianej, sporządzona przez opiekuna usamodzielnienia.
 3. Orzeczenie sądu o umieszczeniu wychowanka w placówce.
 4. Oświadczenie składane przez osobę usamodzielnianą potwierdzające zamiar osiedlenia się na terenie Miasta Szczecina.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Podstawa prawna
 1. Art. 88 - 90 oraz art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sieprnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 954)

Uwagi
 1. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługuje osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego gdy pobyt w niej trwał powyżej 6 m-cy.
 2. Wskazanie przez osobę usamodzielnioną opiekuna usamodzielnienia oraz opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia powinno nastąpić co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności.

Pomocy udziela:

Dział Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin,
tel./fax 91 421 17 09
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.