Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym

Mieszkania chronione są formą pomocy środowiskowej dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, rodziny zastępcze i z niepełnosprawnością intelektualną, którym Miasto Szczecin jest zobowiązane do udzielenia pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc dla osób uzyskane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
 5. Oryginał zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia.
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy osoba usamodzielniana posiada takie orzeczenie.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu z ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz decyzja administracyjna o wysokości odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Przewidywany termin załatwienia
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę, w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.


Gdzie uzyskasz pomoc?
Dział Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Smolańskiej 3, 70-026 Szczecin tel./fax 91 42-11-709.Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53,art. 88 ust. 1, art. 97 ust. 1, art. 98, art. 104 ust. 4, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109, art. 110 ust. 1, 3 oraz ust. 7-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Uchwała Nr LIV/1015/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 10.04. 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające na terenie Miasta Szczecina