Przyznanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług świadczonych w Dziennych Domach Pomocy Społecznej lub Ośrodkach Wsparcia.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( dokument pomocniczy )
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. W przypadku braku miejsc - informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na skierowanie do dziennego domu pomocy społecznej.

Przewidywany termin załatwienia
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę, w sprawach szczególnie skomplikowanych - w ciągu dwóch miesięcy.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
Art. 8, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

Uwagi
Ośrodki Wsparcia znajdujące się na terenie miasta Szczecina:
 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 6, 71-317 Szczecin
 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin
 3. Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
 6. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Pl. Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin

Pomocy udziela
Sprawy z zakresu przyznawania usług świadczonych w ośrodkach wsparcia załatwiane będą w:

Dziale Instytucji Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 45c/U2, 70-300 Szczecin
tel. 91 44 26 610

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.