Skierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i normach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich izycznej i psychicznej sprawności.

Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.


Gdzie uzyskasz pomoc?

Działu Instytucji Pomocy Społecznej
Al. Powstańców 33
70-111 Szczecin
tel. 91 44 26 610


Wymagane dokumenty:
 1. Pisemny wniosek o pomoc w ormie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację inansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu określenia typu domu ( dokument pomocniczy ),
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 6. Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących oiarami represji wojennych i okresu powojennego.


Procedura postępowania:

 1. Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
 3. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej i materialno- bytowej osoby, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 4. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.
 5. Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w dps są w kolejności:
  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową podpisaną z Dyrektorem MOPR;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody".
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

Jak długo potrwa załatwienie sprawy?
Decyzja w sprawie skierowania do określonego typu domu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
 1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1 , ust. 7 oraz ust. 8, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. Nr 111, poz.535 z późn. zmianami).
 3. § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).
 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.823).