Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl.
 2. Kopie:
  • aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • statutu wnioskodawcy,
  • dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 4. Program merytoryczny przedsięwzięcia, o dofinansowanie, którego wnioskuje strona.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę środków własnych oraz źródła finansowania inne niż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie MOPR wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "b" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)

Uwagi
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 40% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46-46-150

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.