Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 • Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl.
 • Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny wydany przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 • Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 • Dokument potwierdzający zameldowanie wnioskodawcy - dowód osobisty lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).
 • W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wniosek o dofinansowanie osoba niepełnosprawna może złożyć osobiście lub za pośrednictwem:
 • pełnomocnika,
 • opiekuna prawnego,
 • przedstawiciela ustawowego,
 • organizatora turnusu.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 • Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul.
Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-150
Uwagi
Osoba niepełnosprawna jadąca na turnus rehabilitacyjny jest zobowiązana zabrać ze sobą pisemną "Informację o stanie zdrowia" sporządzoną przez lekarza, pod opieką którego się znajduje (wzór informacji o stanie zdrowia stanowi załącznik
nr 4 do procedury). Ww. informacja powinna być sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.