Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale lub ze strony internetowej www.bip.mopr.szczecin.pl.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy - dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 4. Kopia zlecenia z przyznanym limitem Narodowego Funduszu Zdrowia
 5. Faktura VAT lub faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń, usług wystawiona na:
  • wnioskodawcę,
  • rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),
  zawierająca następujące informacje: jaki jest koszt całkowity, jaką kwotę refunduje NFZ, jaka kwota pozostaje do zapłaty
  1. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
  2. W przypadku osoby nieletniej - skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał do wglądu)

Forma załatwienia
Informacja o wysokości przyznanego dofinansowania, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul.
Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.