Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Sprawę załatwia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Wniosek o dofinansowanie do pobrania w Dziale.
 2. Kopie dokumentów:
  • aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • statutu wnioskodawcy,
  • potwierdzających prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat o ile nie wynika to z KRS lub statutu.
 3. Faktura pro forma lub oferta cenowa wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego na wnioskodawcę ( od trzech dostawców).
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 5. Dokumenty potwierdzające środki własne wnioskodawcy oraz źródła finansowania inne niż z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 6. Szczegółowy wykaz sprzętu rehabilitacyjnego.
 7. Szczegółowy opis urządzeń / sprzętu wraz z informacją o jego przeznaczeniu i planowanym wykorzystaniu.
 8. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada status zakładu pracy chronionej:
  • kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
  • pisemna informacja o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
  Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie MOPS wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.
W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdeaktualizowanych dokumentów.

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia
Do miesiąca od daty zatwierdzenia planu podziału środków finansowych PFRON na dany rok budżetowy.

Podstawa prawna
 1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "c" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm).

Uwagi
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Pomocy udziela
Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, tel. 091/46-46-151

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.