Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym i może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasady zwrotu zasiłku reguluje Uchwała Nr XXVIII/566/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 600,00 zł pomnożone przez liczbę członków rodziny.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy oraz możliwości finansowych ośrodka.

Wymagane dokumenty:
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.


Gdzie uzyskasz pomoc?

W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do odpowiedniego rejonowego ośrodka lub działu:

 1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21, fax 91 48 07 023, e-mail: dteodorczuk@mopr.szczecin.pl
 2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41, e-mail: skowalczyk@mopr.szczecin.pl
 3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161, fax 91- 46-46-160, e-mail: k.truszczynska@mopr.szczecin.pl
 4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46, fax 91 46 68 45, e-mail: rkajnath@mopr.szczecin.pl
 5. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym adres: al. Wojska Polskiego 184 71-256 Szczecin, tel. 91 48 75 771 e-mail: amysliwiec@mopr.szczecin.pl


Jak długo potrwa załatwienie sprawy?


Po złożeniu wniosku pracownik socjalny w ciągu 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna wnioskodawcy. Jeżeli do wniosku nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów sposób ich uzupełnienia zostanie określony podczas wywiadu.

W terminie do 30 dni wystawiona zostanie decyzja administracyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony.

Czy można złożyć odwołanie?


Tak. Od momentu otrzymania decyzji administracyjnej przysługuje 14 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOPR.

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5,6 art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.).
 2. Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2021 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058)