Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Pl. Jakuba Wujka 6
71-322 Szczecin
tel.
91 48 705 82

Dyrektor jednostki: Aleksandra Ogrodnik

Historia ośrodka


Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży przy Placu Jakuba Wujka 6 w Szczecinie został powołany decyzją Wojewody w 1991 roku jako placówka dla dzieci i młodzieży z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego. W ramach pilotażu placówka została przekazana miastu i od 1994 roku funkcjonuje jako wydzielona jednostka organizacyjna miasta. Wielkość i zakres zadań Ośrodka określa corocznie Zarząd Miasta stosownie do uchwał i wytycznych Rady Miasta oraz zabezpieczonych na ten cel środków finansowych z budżetu miasta.

Ośrodek mieści się w dwupiętrowym, wolnostojącym budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich, usytuowanym w dzielnicy Pogodno, otoczonym pięknym ogrodem.

Od września 2005 roku na mocy Uchwały Rady Miasta placówka zmieniła nazwę na Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego, u których występują również: niesprawność ruchowa, wady wzroku i słuchu, zaburzenia kontaktu i mowy, zaburzenia neurologiczne i różnego rodzaju choroby somatyczne. Placówka funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.00.

Zajęcia


Ośrodek przeznaczony jest dla czterdziestu podopiecznych z terenu miasta Szczecina. Swoim uczestnikom zapewniamy diagnozę i terapię psychologiczną, edukację, rehabilitację ruchową w formie zajęć indywidualnych i grupowych, terapię logopedyczną, muzykoterapię i choreoterapię oraz zajęcia z instruktorami terapii zajęciowej w pracowniach m.in.: plastycznej, rękodzielniczej, komputerowej. Realizacją programu rehabilitacyjnego zajmują się pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopeda, neurologopeda, rehabilitanci ruchowi i fizjoterapeuta, muzykoterapeuta i terapeuci zajęciowi

Zajęcia dla naszych podopiecznych prowadzone są na terenie Ośrodka a także poza nim, m.in. na basenie Szczecińskiego Domu Sportu, w Ośrodku Jazdy Konnej w Bartoszewie.

Skierowanie do ośrodka


Decyzje o skierowaniu do Ośrodka wydawane są z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w oparciu o wywiad środowiskowy, diagnozę medyczną oraz opinię psychologiczno - pedagogiczną w stosunku do dzieci i młodzieży w okresie realizacji obowiązku szkolnego.

Ze względu na wiek i stopień sprawności psychofizycznej podopieczni podzieleni są na siedem grup terapeutycznych, cztery to grupy szkolne, w których uczniowie realizują obowiązek szkolny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozostałe trzy grupy stanowią dorośli, którzy zakończyli już edukację szkolną.


Edukacja


Na terenie Ośrodka działają klasy Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Jagiellońskiej. Czterech nauczycieli odpowiada za realizację obowiązku szkolnego przez naszych podopiecznych. Grupy szkolne stanowią dwa Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze dla uczniów głęboko upośledzonych umysłowo, leżących i dwa Oddziały Szkolne dla uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo, z których jeden realizuje program Szkoły Podstawowej, drugi Gimnazjum.

W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi większy nacisk kładzie się na usamodzielnianie w celu lepszego przystosowania ich do życia w społeczeństwie.
Placówka posiada własny środek transportu dostosowany do przewozy osób niepełnosprawnych.
Ośrodek jest miejscem doskonalenia zawodowego dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiej Akademii Medycznej a także słuchaczy Szkół Policealnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Opis strony przygotowany został przez Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie.