Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
tel. 91 46-22-230, 91 40-23-930
e-mail:
sekretariat@sds.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Karolina Pokorska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U.Niemcewicza 9/U5 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J.U.Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr XLI/1150/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie, oraz Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XLI/1150/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęcia

Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 powinny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie:


• wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie z określeniem:
typu A i C- dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

Decyzja o skierowaniu do ww. Domu zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.

Pobyt w placówce jest bezpłatny.