Aktywna integracja w Szczecinie 2011

Cel Projektu

Projekt systemowy "Aktywna integracja w Szczecinie" zakłada wsparcie osób, które znajdują się sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Podstawowe rodzaje problemów społecznych i zjawisk patologicznych w Szczecinie od lat pozostają niezmienne.

Wśród najistotniejszych należy wyróżnić:
 • ubóstwo i jego przestrzenną koncentrację w niektórych rejonach miasta;
 • problemy rodzin i patologie życia rodzinnego objawiające się w złej sytuacji ekonomicznej i bezradności (często wyuczonej) rodziców przekładającej się na problemy opiekuńczo-wychowawcze;
 • stan zdrowia mieszkańców oraz problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych;
 • duży odsetek osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (10,9% mieszkańców Szczecina ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z czego 6,1 % to mężczyźni);
 • bezdomność i osadnictwo nieformalne;
 • relatywnie wysokie bezrobocie dotykające określonych grup społecznych i dzielnic miasta (wg stanu na dzień 31.10.2010 roku stopa bezrobocia wynosiła w mieście 9,3 % (w województwie - 16,1%), natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 34,8 % (w województwie - 33,2% );
 • dyskryminację kobiet na rynku pracy, które z uwagi na brak odpowiedniego systemu instytucjonalnego wsparcia, mają kłopoty z aktywnością zawodową; problemy te nasilają się w szczególności w sytuacji, gdy kobiety samotnie wychowują dzieci.

Opisując podstawowe problemy społeczne, należy nawiązać również do wybranych zjawisk patologicznych, w tym przede wszystkim uzależnienia od alkoholu. Wzrasta średnie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca, obniża się też wiek młodzieży próbującej alkoholu i regularnie upijającej się, ponadto alkoholu nadużywa coraz więcej kobiet.
Poważnym zjawiskiem patologicznym jest również przestępczość wśród nieletnich i młodzieży.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową 272 mieszkańców Szczecina (Uczestników Projektu) w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

Celami szczegółowymi projektu są:
 1. nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 90 osób,
 2. podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 osób,
 3. wsparcie w procesie edukacyjnym dla 67 UP,
 4. integracja społeczna i zawodowa 65 osób niepełnosprawnych.

Działania w ramach projektu wpisują się w cel strategiczny NSS tj. Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, POKL tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Projekt realizuje cel szczegółowy Priorytetu VII: "Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", "Politykę równych szans" poprzez zapewnienie równego dostępu do zaplanowanego wsparcia, bez względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia, status społeczny itp.

Projekt MOPR jest także zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015, która zakłada m.in. tworzenie i wzmacnianie rozwiązań służących godzeniu pracy zawodowej i wychowania dzieci, wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kompleksową rehabilitację i aktywizację osób niepełnosprawnych.

Projekt wypełnia treścią założenia i cele ww. dokumentu, jak również cele i założenia POKL realizując cykl działań aktywizujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, mających na celu uniezależnienie klientów od pomocy społecznej i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.

Uczestnicy Projektu

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zagrożone wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej MOPR.

Do udziału w projekcie wytypowano 5 następujących grup UP:
 1. młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zwykle o zaniżonej samoocenie, niskich umiejętnościach społecznych, posiadające braki i luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnień i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowane do samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych - 22 UP (12 kobiet i 10 mężczyzn).
 2. młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin biologicznych korzystających z pomocy społecznej o niskich umiejętnościach społecznych, posiadająca braki i luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnień i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych - 40 UP (25 kobiet i 15 mężczyzn).
 3. usamodzielniani wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze: zwykle o zaniżonej samoocenie, niskich umiejętnościach społecznych, posiadająca braki i luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych, o niskim poziomie zainteresowań i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego - 10 UP (5 kobiet i 5 mężczyzn).
 4. osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, są w wieku aktywności zawodowej, mają niskie kwalifikacje zawodowe, bądź wcale ich nie posiadają, mają niewielkie doświadczenie zawodowe, bądź wcale go nie posiadają, nie posiadają wiedzy związanej z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, mają niską samoocenę, mają niski poziom motywacji - 135 UP (80 kobiet i 55 mężczyzn).
 5. osoby niepełnosprawne, które w większości nie pracują i nie są objęte kompleksowym systemem wsparcia rozwiązujących ich problemy psychofizyczne utrudniające integrację społeczną i zawodową; grupa, w której w szczególności zachodzi potrzeba nawiązania nowych kontaktów społecznych, nabycia, bądź podtrzymania umiejętności społecznych i osobistych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu; nabycia pewności siebie i wzmocnienia poczucia własnej wartości; wzmocnienia kondycji psychofizycznej, zwiększenia samoświadomości poprzez m.in. wiedzę o swojej chorobie - 65 UP (35 kobiet i 30 mężczyzn).

W ramach Zadania 1 wsparcie otrzyma 30 osób niepełnosprawnych z łącznej liczby 205 osób (14,7% ogółu).
W Zadaniu 2 z pomocy skorzysta 35 osób niepełnosprawnych (52,23% ogółu) z 67 osób aktywizowanych (w okresie od 01.01.2010 do 30.11.2010 z pomocy PCPR skorzystało 1 121 osób z czego 410 (36%) to osoby niepełnosprawne).

Rekrutacja UP do projektu będzie przebiegała dwuetapowo z uwzględnieniem specyfiki każdej z poszczególnych grup. Ponieważ będzie ona miała charakter zamknięty (tzn. dotyczyć będzie tylko wybranych klientów MOPR, którym zostanie zaprezentowana oferta projektu) w ten proces włączone działy i komórki MOPR. Za wstępną selekcję będą odpowiedzialni specjaliści zajmujący się na co dzień ww. klientami. W drugim etapie zaproponowane grupy kandydatów oraz listy rezerwowe będą podlegały weryfikacji przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Biurze Projektu oraz specjalistę ds. rekrutacji. W procedurę zostanie również włączony PUP w Szczecinie, wspólnie z którym będą rekrutowani UP pozostający bez pracy.

W ramach procesu rekrutacji nie będą uwzględniane osoby które już otrzymały wsparcie latach ubiegłych (nie będzie osób posiadających status kontynuujących udział w projekcie).

Z uwagi na przewidywany bardzo duży odsetek osób przerywających udział w projekcie, planowane jest tworzenie list rezerwowych i sukcesywne włączanie kolejnych UP do projektu.

W trakcie rekrutacji zostanie położony szczególny nacisk na równy dostęp do projektu dla kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu planuje się podpisanie 207 kontraktów socjalnych oraz 65 umów z osobami niepełnosprawnymi (Zad. 1 i 2).

Projekt zakłada udział UP w 5 różnych grupach. Każda z nich będzie pod opieką pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu.

Koncepcja realizacji działań stawia na elastyczność i wysoką efektywność proponowanych form wsparcia. Z tego też względu po zakończeniu procesu rekrutacji będą analizowane potrzeby każdego z UP. Doświadczenia z lat ubiegłych każą stawiać na indywidualne wsparcie i takie kształtowanie ścieżki UP, by jak najbardziej dostosować ją do potrzeb i możliwości każdej osoby.

Przyjęty mechanizm przewiduje następującą ścieżkę:
 • rekrutacja (weryfikacja formalna kandydata, rozmowy wstępne, badanie gotowości od udziału w projekcie i motywacji),
 • analiza potrzeb UP dokonywana przez pracownika socjalnego w Biurze Projektu oraz spec. ds. rekrutacji,
 • podpisanie kontraktu socjalnego lub umowy i określenie działań oraz czasu niezbędnego do ich realizacji,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej na rzecz UP (zadania w części będą zlecane podwykonawcom),
 • podsumowanie kontraktu socjalnego, wyłączenie UP z grupy uczestników projektu.

Z uwagi na dość specyficzne potrzeby każda z grup będzie miała własną ścieżkę aktywizacji, z której po diagnozie indywidualnych potrzeb zostaną wybrane z poniżej podanych działań minimum trzy instrumenty aktywnej integracji.
 1. młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 2. młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin biologicznych,
 3. usamodzielniani wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostaną objęci m.in. takimi działaniami jak:
  • usługi wspierające aktywizację zawodową,
  • szkolenia zawodowe,
  • zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (warsztaty aktywizujące),
  • badania lekarskie,
  • usługi wspierające aktywizację edukacyjną (zajęcia kompensacyjne),
  • poradnictwo i wsparcie indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
  • treningi kompetencji społecznych.
 4. osoby bezrobotne otrzymają wsparcie m.in. w postaci:
  • zajęć w KIS,
  • usług wspierających aktywizację zawodową (zatrudnienie doradcy zawodowego i pośrednika pracy),
  • szkoleń zawodowych,
  • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (warsztaty aktywizujące),
  • badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
  • usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (zatrudnienie asystentów rodzinnych),
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
  • poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.
 5. osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie m.in. w postaci:
  • treningów kompetencji i umiejętności społecznych
  • usług wspierających osoby niepełnosprawne
  • sfinansowania części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.
Zgodnie z harmonogramem wsparcie przewidziane jest w ciągu trwania całego projektu.

Proces rekrutacji jak i organizacja poszczególnych form wsparcia będą trwały cały rok. Włączanie nowych UP będzie trwało równolegle do wszystkich zaplanowanych grup.

W trakcie procesu rekrutacji oraz aktywizacji uwzględnione zostaną potrzeby zarówno mężczyzn jak i kobiet, by UP z obu grup mogli w równym stopniu korzystać z projektu (jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba zostanie zorganizowana opieka nad osobami zależnymi bądź też inne działania umożliwiające pełną aktywizację UP).
W Zad. 3 i 4 będzie organizowana praca socjalna. W ramach tych działań 13 pracowników socjalnych będzie miało finansowane koszty wynagrodzenia rocznego i dodatkowego oraz wydatki związane badaniami lekarskimi, zakupem odzieży roboczej oraz biletów sieciowych. Ponadto zostaną pokryte koszty licencji dla programów antywirusowych zakupionych ze środków EFS w 2008 r.

Dodatkową formą wsparcia dla UP będzie finansowany w ramach wkładu własnego (Zad. 5 i 6) system zasiłków celowych i celowych specjalnych. 204 uczestników otrzyma zasiłek w średniej wysokości 786,1 zł a 1 osoba w wysokości 753,7 zł (Zad 5). W ramach Zadania 6 66 osób otrzyma zasiłek w średniej wysokości 1 212,48 zł a 1 osoba w wysokości 1 212,32zł.

W Zad 7 zaplanowano zatrudnienie koordynatora oraz specjalisty ds. zamówień publicznych i wynajem biura projektu. Ponadto przewidziane są działania promocyjne tj. kampania informacyjna w mediach regionalnych oraz druk materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W trakcie realizacji projektu zakłada się powstanie następujących produktów:
 • 207podpisanych kontraktów socjalnych (w tym 120 kobiet oraz 92 mężczyzn),
 • 200 osób, które ukończyły udział w projekcie aktywnej integracji (w tym 120 kobiet oraz 80 mężczyzn),
 • 44 podpisanych umów z osobami niepełnosprawnymi,
 • 150 osób ukończy udział w szkoleniach zawodowych,
 • 25 UP weźmie udział w zajęciach socjoterapeutycznych.

Dzięki temu zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde:
 • 140 osób otrzyma zaświadczenia potwierdzające podniesienie lub zamianę kwalifikacji po zakończeniu udziału w szkoleniach zawodowych (w tym 90 kobiet oraz 50 mężczyzn),
 • 35 UP podejmie zatrudnienie,

Ponadto zostaną osiągnięte rezultaty miękkie takie jak:
 • podwyższenie poczucia własnej wartości u 50 % UP,
 • nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy u 30 % UP,
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami u 30 % UP,
 • podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowywania dzieci u 10 % UP,
 • nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 30 % UP,
 • poprawa wypełniania ról społecznych u 50 % UP,
 • zwiększenie kompetencji osobistych u 70 % UP,
 • nabycie i rozwój umiejętności społecznych przez 40 % UP,
 • podniesienie poziomu wykształcenia - podjęcie nauki na kolejnych szczeblach przez 5 % UP,
 • podniesienie wyników w nauce u 5 % UP.

W ramach projektu osiągnięta zostanie również wartość dodana m.in. w postaci rozwoju modelu wspierania klientów MOPR poprzez wykorzystanie asystentów rodzinnych.