Doradca zawodowy owy dla uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Szczecin, dn. 08.02.2011


Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego dla
Uczestników Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego dla maksymalnie 230 Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (preferowane doradztwo zawodowe, socjologia lub psychologia),
2. minimum trzyletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
3. doświadczenie w poradnictwie zawodowym potwierdzone licencją doradcy zawodowego I stopnia,
4. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego,
5. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
2. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
4. komunikatywność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
7. znajomość lokalnego rynku pracy.

Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia w okresie od 17.02.2011 r. do 30.11.2011 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. Udzielanie Uczestnikom Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych a w szczególności:
2. udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia,
3. udzielaniu pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
4. określaniu predyspozycji zawodowych,
5. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywnej integracji,
6. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradca Zawodowy" do dnia 15.02.2011 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin