Doradztwo zawodowe

Świadczenie usług doradcy zawodowego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usług doradcy zawodowego dla beneficjentów projektu pn "Aktywna Integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych dla ok. 24 beneficjentów w ilości dwóch godzin lekcyjnych dla każdego beneficjenta polegających na:
  1. udzielaniu porad indywidualnych beneficjentom projektu,
  2. określeniu predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
  3. udzielaniu porad ułatwiających zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  4. udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania się,
  5. wzbudzaniu u beneficjantów projektu motywacji do pracy,
  6. motywowaniu beneficjentów do dalszego rozwoju,
  7. wskazaniu potrzeby konsultacji beneficjenta przez psychologa lub innego specjalistę.

Spotkania odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Usługa powinna zostać wykonana do 4 grudnia 2009 r.

Wykonawca w ramach zleconego zadnia zobowiązany będzie do przygotowania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania powyższego.

Składając ofertę wykonawca winien wycenić koszt jednej godzin lekcyjnej zajęć. Ponadto do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczenia usług doradczych.

Oferty należy złożyć do dnia 04.11.2009r. do godziny 12.00 w sekretariacie MOPR w Szczecinie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (pok. nr 301) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl.