Dział Finansowo Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy
ul.Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Z-ca Dyrektora,Główny Księgowy:
Beata Brzezińska
tel. 91-48-57-567

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy:

1) przygotowywanie projektu planu finansowego Ośrodka we wspólpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz kontrola jego realizacji,
2) weryfikacja planów w ciągu roku budzetowego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
3) organizowanie,ewidencja i sporządzanie sprawozdawczości finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
4) obsługa finansowo-księgowa budżetu i bankowo-kasowa Ośrodka,
5) obsługa księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
6) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych,
8) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz składników majątkowych Ośrodka, rozliczanie okresowo przeprowadzanych inwentaryzacji,
9) wykonywanie dyspozycjii uruchamiania Środków pieniężnych, wynikających z decyzji o przyznaniu świadczeń, umów o pracę zatrudnionych w Ośrodku pracowników oraz innych zobowiązań płatniczych,
10) przedstawianie propozycji podziału środków finansowych między komórki organizacyjne Ośrodka, a następnie bieżąca kontrola wydatków, analiza odchyleń, raportowanie, ścisła współpraca z Kierownikami tych komórek,
11) ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania,
12) zapewnienie skutecznej ochrony kas oraz konwoju gotówki,
13) współpraca z Działem Kadr i Płac w zakresie rozliczeń finansowych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatku dochodowego od osób fizycznych.