Dział Interwencji Kryzysowej

Dział Interwencji Kryzysowej
al. Bohaterów Warszawy 27
71-899 Szczecin

ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Kierownik: Małgorzata Grochocka
tel.091 46-46-334
Do zadań Działu Interwencji Kryzysowej w szczególności należy:

1) udzielanie pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysu,
2) prowadzenie całodobowej interwencji kryzysowej,
3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
4) organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem,
5) współpraca z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy osobom dotkniętym kryzysem,
6) organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
7) prowadzenie terapii dla ofiar przemocy,
8) prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie,
9) prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
10) współpraca i współdziałanie z innymi komórkami wewnętrznymi Ośrodka oraz podmiotami zewnętrznymi w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych,
11) prowadzenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, informacyjnej edukacyjnej.